Privatumo politika

Inspira life, MB (toliau – Inspira life arba mes), rūpinamės Jūsų privatumu ir asmens duomenų apsauga, todėl asmens duomenys tvarkome vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

Ši Inspira life privatumo politika (toliau – Politika) skelbiama siekiant užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informavimą apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Pasiliekame teisę ateityje šią Politiką pakeisti. Apie privatumo politikos pasikeitimą būsite papildomai informuojami, tačiau skatiname Jus šią Politiką peržiūrėti periodiškai.

SĄVOKOS

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija apie Jus, kurią pateikiate Jūs pats / pati ir kuri leidžia Jus identifikuoti. Tai gali būti jūsų vardas, pavardė, kontaktinė informacija ir pan.

Duomenų subjektas (Jūs) – tai fizinis asmuo, kurio asmens duomenis gauna ir toliau naudoja Inspira life.

Duomenų valdytojas (Inspira life) – Inspira life, MB, juridinio asmens kodas 306067208, adresas: Mokolų g. 57-41, LT-68165 Marijampolė, telefono. Nr. +370 654 28 499 , el. pašto adresas: info@inspira.lt

Inspira life partneriai – tiekėjai bendradarbiaujantys su Inspira life.

Kitos Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente ir kituose teisės aktuose.

DUOMENŲ APSAUGOS KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Bet kokiu su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiu klausimu prašytume kreiptis el. paštu: info@inspira.lt

SU KUO DALINAMĖS JŪSŲ ASMENS DUOMENIMIS?

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti Inspira life partneriams, į kuriuos Jūs kreipiatės naudodamiesi Inspira life paslaugomis. Taip pat, Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami Inspira life duomenų tvarkytojams.

Inspira life užtikrina, kad mūsų samdomi duomenų tvarkytojai laikytųsi Reglamento, įstatymų, šios Politikos bei kitų privalomų teisės aktų reikalavimų, taip pat, mūsų (kaip duomenų valdytojo) sutartimi nustatytų reikalavimų, išskyrus atvejus, kai tokius santykius nustato įstatymai ar kiti teisės aktai.

Mūsų partneriai (teikėjai), kuriems Jūs savo iniciatyva pateikiate asmens duomenis, užtikrina Jūsų asmens duomenų apsaugą ir saugumą savarankiškai, kaip atskiri duomenų valdytojai. Jei turite kokių klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, kurį vykdo Mūsų partneriai (teikėjai), kreipkitės tiesiogiai į mūsų partnerius (teikėjus).

Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės (ES/ EEE) teritorijoje.

KAIP YRA SAUGOMA JŪSŲ ASMENINĖ INFORMACIJA?

Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mūsų teikėjai yra kruopščiai atrenkami, jiems keliami reikalavimai naudoti tinkamas technines ir organizacines apsaugos priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą. Visgi, informacijos perdavimo, internetu, elektroniniu paštu ar mobiliuoju ryšiu saugumas kartais gali būti neužtikrintas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Inspira life.

 

Inspira life slapukai

Kas yra slapukai, slapukų rūšys ir kaip mes naudojame slapukus?

Inspira life slapukus arba panašias technologijas naudoja tendencijoms analizuoti, svetainei administruoti, vartotojų veiksmams interneto svetainėje sekti ir demografinei informacijai apie visą vartotojų bazę rinkti. Slapukai – tai informacijos dalelės, kurias interneto svetainė siunčia į interneto naršyklę. Naršyklė kaupia šią informaciją Jūsų įrenginyje esančioje duomenų rinkmenoje. Slapukai leidžia lankytojams naršyti svetainėje ir, atitinkamais atvejais, leidžia mums pritaikyti svetainę ir jos turinį prie lankytojo poreikių bei tobulinti vartotojų veiksmų rezultatus. Jei nėra įjungta slapukų funkcija, mes negalime užtikrinti tinkamo interneto svetainės funkcionavimo ir jos veikimo pagal paskirtį.

Kokios naudojamų slapukų rūšys?

Būtinieji Slapukai - tai Slapukai reikalingi tinkamam Svetainės veikimui. Jie įgalina naudotis tam tikromis Svetainės funkcijomis, pavyzdžiui, saugiai prisijungti prie Svetainėje susikurtos Paskyros.

Analitiniai / veikimo Slapukai – su šių Slapukų pagalba renkami duomenys apie tai, kiek vartotojų naudojasi Svetaine, kokį turinį jie pasirenka naršydami bei kita informacija, reikalinga Svetainės funkcionalumo tobulinimui.

Funkciniai Slapukai - tai Slapukai naudojami Svetaine pakartotinai besinaudojančio Vartotojo atpažinimui. Jie padeda personalizuoti Svetainėje pateikiamą turinį, išsaugoti pasirinktus nustatymus ir pan.

Reklaminiai / Trečiųjų šalių Slapukai – su šių Slapukų pagalba informacija apie naudojimąsi Svetaine pritaikoma Vartotoją dominančios reklamos ar kitos tikslinės informacijos pateikimui.

Inspira life interneto svetainėje slapukai naudojami:

  • Sužinoti, kaip vartotojai pasiekia Inspira life svetainę, ir analizuoti, kaip jie naudojasi svetaine;
  • Įvertinti Inspira life reklamos kampanijoms ir iniciatyvoms bei jų sėkmei įvertinti, kas leidžia Inspira life komandai tobulinti interneto svetainės bei platformos dizainą ir struktūrą.

Slapukai yra įdiegiami Jūsų įrenginyje Jums apsilankius mūsų interneto svetainėje. Pažymėtina, kad jei išjungiate slapukus savo naršyklėje, kai kurios svetainės funkcijos gali iš dalies arba visiškai neveikti.

Teisinis pagrindas naudoti slapukus yra Inspira life teisėtas interesas užtikrinti interneto svetainės techninį funkcionavimą. Tais atvejais, kai slapukai naudojami siekiant prisiminti Jūsų pasirinktis bei kaupti statistiką, teisinis pagrindas slapukų naudojimui yra Jūsų sutikimas.

Sutikimas dėl slapukų naudojimo

Prieš Jums pradedant naudotis Inspira life interneto svetaine, mes turime gauti Jūsų sutikimą naudoti slapukus. Dėl šios priežasties Inspira life svetainėje atsiveria langas, kuriame Jūs informuojami apie slapukų naudojimą ir Jūsų prašoma sutikti su slapukų naudojimu, paspaudus mygtuką „Sutinku“. Jei nesutinkate, tačiau toliau naršote interneto svetainėje, bus laikoma, kad Jūs visgi sutinkate su slapukų naudojimu.

Slapukų valdymas ir ištrynimas

Inspira life nenaudoja slapukų asmeninei informacijai apie vartotojus rinkti, tačiau tam tikra apdorojama informacija visgi gali būti laikoma asmens duomenimis.

Jei norite apriboti slapukus arba juos užblokuoti mūsų ar kurioje nors kitoje svetainėje, tai galite atlikti keisdami interneto naršyklės parinktis.

Kas turi prieigą prie Jūsų duomenų?

Prieigą prie statistinių duomenų apie Inspira life lankytojus turi Inspira life darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą.

Taip pat, prieigą prie techninių įrašų gali turėti Inspira life partneriai, kurie teikia Inspira life interneto svetainės turinio valdymo įrankius arba Inspira life svetainės talpinimo (angl. hosting) paslaugas bei trečiųjų šalių paslaugų teikėjai „Youtube“, „Google“, „LinkedIn“ ir „Facebook“.

Kiek ilgai Inspira life išsaugo duomenis?

Slapukai paprastai galioja trumpai, priklauso nuo slapuko tipo (vieną minutę, valandą, dieną, savaitę, mėnesį, metus), bet kai kuriais atvejais gali galioti ir iki trejų metų.

KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS, SUSIJUSIOS SU JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūs turite šias teises:

  • Teisę prašyti, kad mes leistume susipažinti su Jūsų asmens duomenimis;
  • Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
  • Teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas;
  • Teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis;
  • Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, ir kai asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų mūsų interesų;
  • Teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų naudojimui;
  • Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos - www.ada.lt).

KAIP JŪS GALITE ĮGYVENDINTI SAVO TEISES?

Mes dedame visas pastangas, kad įgyvendintume Jūsų teises ir atsakytume į Jums iškylančius klausimus dėl šioje Politikoje pateikiamos informacijos. Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, o taip pat skundus, pranešimus ar prašymus (toliau - Prašymas) Jūs galite pateikti Inspira life duomenų apsaugos pareigūnui el. paštu info@inspira.lt

Atkreipiame dėmesį, kad įgyvendinant savo teises, Jūs privalote tinkamai patvirtinti savo asmens tapatybę. Todėl ketindamas siųsti prašymą Inspira life, privalote teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti Jus, patvirtinti savo asmens tapatybę.

Atsakymą į Jūsų Prašymą mes pateiksime nemokamai, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų Prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos. Tačiau jeigu Jūsų siunčiami prašymai bus akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Inspira life turi teisę imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdamas į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašote, administracines išlaidas, arba atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

Jeigu Jūs manote, kad Inspira life netinkamai tvarko Jūsų asmens duomenis ar netinkamai įgyvendina, ar neįgyvendina Jūsų teises, visų pirmą kreipkitės į Inspira life ir Inspira life yra pasirengusi visus nesklandumus išsiaiškinti kartu su Jumis. Tuo atveju, jeigu Jūsų netenkina Inspira life atsakymas, tai Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, ada@ada.lt.

 

 

 

 

 

 

Inspira life logo-baltasPNG

Inspira Life atstovai patars ir parodys kaip valdyti savo asmeninį biudžetą ir užsitikrinti finansiškai stabilesnę ateitį. Suteiks būtinų finansinio raštingumo žinių, kurios tikrai palengvins kiekvieno finansinius sprendimus.

Pirkinių krepšelis